• Пошук по сайту
 • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Новоград-Волинський міський центр соціальних служб

 • Контакти
 • Інформація
Адреса

11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,  вул. Шевченка, 31

Контактний телефон, приймальня:

(04141) 3-55-62

Служба Телефон Довіри діє за номером 1507

ПОЛОЖЕННЯ  про Новоград-Волинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1. Новоград-Волинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується рішенням Новоград-Волинської міської ради. Діяльність центру спрямовується відповідно Міністерством соціальної політики України, Житомирським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Новоград-Волинською міською радою та її виконавчим комітетом.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

- законність; 

- соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. Основними завданнями Новоград-Волинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведення оцінки їх потреб у таких послугах;

- забезпечення взаємодії із виконавчими органами Новоград-Волинської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з :

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Житомирському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Новоград-Волинській міській раді та її виконавчому комітету;

8) співпрацює з місцевим органом виконавчої влади, виконавчими органами  міської ради, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

7. Центр має право:

- вносити Мінсоцполітики, Новоград-Волинській міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- подавати пропозиції до проекту міського бюджету з питань, що належать до його компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з Житомирським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

9. Директор центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до умов оплати праці та штатної чисельності центру, затверджених рішенням міської ради;

- затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє центр у відносинах з органами державної влади, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

10. Центр є неприбутковою установою та фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

11. Умови оплати праці, структура і штатна чисельність центру затверджуються рішенням міської ради згідно умов оплати праці, типової структури і штатної чисельності центрів, затверджених Міністерством соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів України.

12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в Новоград-Волинському управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області, печатку та бланк із своїм найменуванням.

13. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог  Закону України „Про захист персональних даних“.

 

Мета діяльності

Основна мета діяльності Новоград – Волинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді полягає у створенні соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку сімей, дітей і молоді, захист їхніх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних і духовних потреб.

Напрямки діяльності

Пріоритетними напрямками діяльності визначені:

участь у реалізації державних, галузевих, регіональних програм з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями;

забезпечення дотримання центром СССДМ соціальних стандартів, запровадження нових форм і методів, інноваційних технологій соціальної роботи з дітьми, молоддю, сім’ями;

забезпечення здійснення МЦСССДМ соціальної профілактики, соціального обслуговування, соціального супроводу різних категорій сімей, дітей та молоді, молодих людей з особливими потребами, звертаючи особливу увагу на індивідуальну роботу з клієнтами;

здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей через спеціалізовані служби:

        1)службу соціальної підтримки сімей,

         2)службу психологічної допомоги «Телефон Довіри»,

         3)службу соціального супроводу неповнолітніх та молоді , які звільнились з місць   позбавлення волі,  

Робота Новоград – Волинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямована на виконання:


Закону України від 05.02.1993 р. № 2998 –ХІІ „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

 • Закону України від 21.06. 2001 р. № 2558 -ІІІ „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”;
 • Закону України від 19.06.2003 р. № 966-1У „Про соціальні послуги”;
 • Закону України „Про охорону дитинства”;
 • Закону України „Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки”;
 • Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;
 • Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;
 • Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”;
 • Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” від 11.07.05 № 1176/2005;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 33 „Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.04 № 1126 „Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’я     ми, дітьми та молоддю”; Постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.01 № 1712 „Про затвердження комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.02 №14 „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 616 „Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 877 „Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. № 623 „Про затвердження програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 рр.”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564 „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1572 від 17.11.2004 р., № 305 від 20.04.2005 р., № 107 від 06.02.2006 р.);
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 „Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”( із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1572 від 17.11.2004 р., № 33 від 15.01.2005 р., № 305 від 20.04.2005 р., № 107 від 06.02.2006 р.);
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2006 р. № 1376 „Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади із забезпечення економічного і соціального розвитку регіонів у січні – серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці, соціальній сфері та завершення підготовки до роботи в осінньо-зимовий період”;
 • Наказів Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства охорони здоров’я України від 01.01.2004 р. № 9/166 „Про затвердження заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству”, від 22.10.2004 р. № 625/510 „Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для молоді із закладами охорони здоров’я”;
 • Наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 р.

№ 1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної   роботи України ”;

В рамках організації роботи Служби соціальної підтримки сімей МЦСССДМ проводить:

 • збір і аналіз статистичних . аналітичних даних про демографічну ситуацію в місті , про кількість дітей – сиріт , дітей , позбавлених батьківської опіки, багатодітних , малозабезпечених сімей, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сімей зі зниженим шлюбним віком . кількість укладених шлюбів та зареєстрованих розлучень тощо.
 • розвиток сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей  позбавлених           батьківського піклування:

-         створення і поновлення банку даних кандидатів у прийомні батьки та батьки – вихователі для створення прийомної сім’ї, будинку сімейного типу;

-         проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пошуку потенційних прийомних батьків, батьків – вихователів , усиновителів, піклувальників;

-         організація та участь у навчанні кандидатів у прийомні батьки та батьки – вихователі , а також прийомних батьків та батьків – вихователів;

-         забезпечення соціальним супроводом дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей згідно із затвердженими державним стандартом;

 • соціальна підтримка сімей , які опинились у складних життєвих обставинах

-         створення та ведення банку даних сімей , які опинились у складних життєвих обставинах ;

 • попередження насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми

-         прийом заяв та повідомлень випадків щодо жорстокого поводження з дитиною, інформації про випадки вчинення будь – яких форм насильства в сім’ї; термінова передача повідомлення до служби у справах неповнолітніх , органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною ;

-         надання первинної соціально – психологічної допомоги дітям , які постраждали від жорстокого поводження ; здійснення реабілітаційних заходів , спрямованих на відновлення соціальних функцій, морального , психічного та фізичного стану дітей і молоді , які зазнали насильства в сім’ї .

 • соціальна підтримка дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківської опіки

- створення та ведення банку даних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки – випускників школи – інтернату;

-         проведення зборів випускників школи – інтернату для дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківської опіки, з метою роз’яснення їхніх прав і пільг ;

 • запобігання ранньому соціальному сирітству 

-         організація роботи консультативного пункту при пологовому відділенні;

-         виявлення матерів , які мають намір відмовитись від новонародженої дитини, через консультпункт ;

-         ведення та поновлення банку даних матерів, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини, та перебувають під соціальним супроводом МЦСССДМ

До складу Служби соціальної підтримки сімей:

-      клуб для прийомних сімей “Родоцвіт”

- консультаційний пункт при пологовому відділені;

Новоград-Волинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді знайомить громаду міста з фахівцями із соціальної роботи, які працюють в закріплених за ними мікрорайонах

Новоград-Волинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді знайомить громаду міста з фахівцями із соціальної роботи, які працюють в закріплених за ними мікрорайонах

Фахівець із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - це працівник, що має необхідну фахову підготовку та кваліфікацію, спеціалізується на здійсненні соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах та проживають у закріпленому за ним мікрорайоні міста.

Завдання та обов'язки:

2.1. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, та громадян похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення.

2.2. Соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.

2.3. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

2.4. Здійснення контролю за цільовим використання коштів державної допомоги сім’ям з дітьми та одиноким матерям.

2.5. Взаємодія із структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, закладами та відділеннями охорони здоров'я, правоохоронних органів, громадських об'єднань, фондів тощо.

2.6. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

2.7. Забезпечення координації та взаємодії сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, кожного з її членів із суб'єктами соціальної роботи до повного вирішення їх проблем, надання їм послуг з інформування та консультування.

2.8. Здійснення соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах та в яких:

батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків чи виконують їх неналежним чином, що зумовлено проблемами стану здоров'я (залежностей) тощо;

батьки не мають можливості запезпечити належного утримання, виховання та догляду за дитиною, у тому числі, в яких батьки є безробітними;

сім'ями або одинокими матерями, які мають ризик відмовитися забрати дитину з пологового відділення або іншого медичного закладу;

сім'ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування або тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх заміняють;

триває процес розлучення батьків, вирішення спорів між батьками щодо місця проживання дітей та способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;

батьки є трудовими мігрантами та з сім'ями, діти в яких виховуються в інтернатних закладах;

одна або декілька дітей вилучені за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав та сім'ї, в яких батьки позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах;

батьки або один із них чи діти або одна із них мають інвалідність;

проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім'ї має позитивний ВІЛ– статус або із членів сім'ї страждає на хворобу, зумовлену ВІЛ.

вчиняється насильство або існує реальна загроза його вчинення;

проживають особи, в тому числі діти, які постраждали від торгівлі людьми;

проживають особи (у тому числі діти, звільненні з установ виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, перебувають під слідством чи на обліку, як правопорушники;

Діти вчасно не приступили до навчання, інше.

Бугаревич Оксана Юріївна

Бугаревич Оксана Юріївна

Працює в мікрорайоні  «Героїв Майдану»

Робоче місце знаходиться за адресою вул. Шевченка, 31.
Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді каб. №13
роб. тел. (04141) 3-55-62;
електр. пошта МЦСССДМ: mcsssdmnv@ukr.net 
 

-  вул. Героїв Майдану ( № 1- №173)                     -  вул. Набережна (з провулками)                                                              -  вул. Коцюбинського                                

-  вул. Толбухіна                                                       -  провулок Річний

-  вул. Варшавська                                                    -  вул. Історична

-  вул.  Родини Косачів                                             -  вул. Яновського       
 

Відповідальна за КП при пологовому, відповідальна за  соціальну роботу з сім’ями, діти яких перебувають в школі-інтернат, відповідальна за напрямок  протидії насильства в сім’ї та гендерної рівності. Щотижнево продить семінари, де охоплює різноманітні соціальні тематики з безробітніми в МЦЗ, відповідальна за роботу з умовно-засудженими, є секретарем спостережної комісії при міській раді.

Карпінська Анна Григорівна

Карпінська Анна Григорівна

Працює в мікрорайоні «Дружба»

Робоче місце знаходиться за адресою вул. Шевченка, 31.
Міський центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, каб. № 13.
роб. тел. (04141) 3-55-62;
електр. пошта МЦСССДМ:
mcsssdmnv@ukr.net
ПЕРЕЛІК ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА ФАХІВЦЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ВУЛИЦЬ І ПРОВУЛКІВ В МІКРОРАЙОНІ «Дружба»:

- вул. Степана Бандери ( колишня Фрунзе)

- вул.Леваневського                                                    -  вул. Соколіна

- вул. Герцена                                                               - 2-й провул. Герцена

- пров. Герцена                                                             -  вул.Макаренка

- вул. Дружби                                                                - вул. М.Рильського

- вул. Маршала Рибалка                                               - вул. Довженка

- вул. Огієнка                                                                 - вул. Залізнична

- вул. Богуна                                                                  - вул. Нєустроєва

- пров. Богуна                                                               - вул. Толубка         

- вул. Добровольського                                                - вул. Чижовецька

- вул. Кривоноса                                                            - вул. Будьоного

- провул. Кривоноса                                                      - вул. Партизанська

- вул. Короленка                                                            - вул. Садова

- вул. Петровського                                                        - вул. Бориса Тена

- вул. Купріна                                                                - пров. Дружби

- пров. Купріна                                                              - 2-й пров. Дружби

- вул. Ужачинська                                                         - вул. 1-ша   Польова

- вул. Толубка                                                                - вул. Григорія Сковороди

- вул. Природня                                                             - вул. Незалежності

- вул. Олейнікова                                                          - вул. Лугова

- пров. Олейнікова                                                        - вул. Винниченка

- 1-й провул. Олейникова                                             - вул. Прилужена

- 2-й провул. Олейникова                                             - вул. Козацька

- 3-й провул. Олейникова                                             - вул. Літня

- вул. Обачного                                                              - вул.2- га  Польова

- вул. Ернеста Кончака                                                 - вул. 2-га Прорізна

- вул. Співдружності                                                     - вул.3-я Прорізна

- вул. Стефаника                                                            - вул. Гостинна

- вул. Старицького                                                         - вул. Квітуча

- вул. Мальовнича                                                          - вул. Ржадківська

- вул. Вершницька                                                         - вул. Джерельна

- вул. Зоряна                                                                 

 

 

Демкова Людмила Анатоліївна

Демкова Людмила Анатоліївна

Працює в мікрорайоні  «Міськрай ТМО»
Робоче місце знаходиться за адресою вул. Шевченка, 31.
Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді каб. №16
роб. тел. (04141) 3-55-62;
електр. пошта МЦСССДМ: mcsssdmnv@ukr.net 
ПЕРЕЛІК ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА ФАХІВЦЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ВУЛИЦЬ І ПРОВУЛКІВ В МІКРОРАЙОНІ
«Міськрай ТМО»:

- вул. І. Котляревського                                          - вул. Мануїльського

- вул. Глухова                                                          - вул.Саксаганського

- 2 пров. Глухова                                                     - вул.Горького

- вул. Медична                                                         - пров.Горького, 2, 3

-провул. Медичний                                                  - вул. 8-Березня

- вул. П. Майбороди                                                 - вул. Олексія Проценка

- вул. Переяславська                                                - вул. Поліська

- пров. Переясловський                                           - пров. Поліський

 - вул. 1-го Травня                                                     - пров. Травневий                                               

- пров. Лікарняний                                                    - вул. Західна

- вул. Н. Оржевської                                                  - вул. Зелена

- вул.2-га Зелена                                                        - вул. Шепетівська                

- пров. Ю. Гагаріна                                                   - провул. Фруковий

- вул. Ю. Гагаріна                                                      - вул. Героїв Крут                                         

- вул. Лянгуса                                                             - пров. Шепетівський

- вул. М. Арсенича                                                     - вул. Рівненська

- вул. Миру                                                                  - провул. Рівненський

- пров. Ярунський                                                       - пров. Петра Волиняка

- пров. Короткий                                                        - пров. Лянгуса

- 3 пров. Глухова 

- вул. Петра Волиняка

- пров. Петра Волиняка

- вул. Володимира Антоновича

- провул. В. Антоновича

- 2-й, 3-й провул. В. Антоновича

- вул. Челюскінців

-  вул. Космічна

-  вул. М.Костомарова

-  вул. Декабристів

- пров. Трудовий

- вул. Мічуріна

- провул. Рівненський

- пров. Ярунський 

- пров. Короткий  

- 3 пров. Глухова 

- вул. Петра Волиняка

 

Літвинчук Оксана Володимирівна

Літвинчук Оксана Володимирівна

Працює в мікрорайоні “Смолка”
Робоче місце знаходиться за адресою вул. Шевченка ,31, каб.№16 
роб. тел. (04141) 3-78-58 , 3-55-62;
електр. пошта МЦСССДМ:
mcsssdmnv@ukr.net
ПЕРЕЛІК ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА ФАХІВЦЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ВУЛИЦЬ І ПРОВУЛКІВ В МІКРОРАЙОНІ
« Смолка»:
 

- вул.Баранівська                                                           - вул.Малишка

- пров.Баранівський                                                        - вул. Насипна

- вул.Бурковського                                                         - вул. Нейсалова

- вул.О.Вишні                                                                - вул.Орлова

- вул.Водопровідна                                                        - вул.Потапова

- вул.Гайдара                                                                - вул.Івана Ведмеденка

- вул.Гордєєва                                                                - вул. Робітнича

- вул.Головка                                                                - вул.Растопова

- вул.Гранітна                                                                 - вул.Сосюри

- вул.ГетьманаСагайдачного                                      - вул.Спортивна

- пров.Долинний                                                             - вул. Тичини

- вул.Долгополова                                                       - пров.Тичини

- вул.Жукова                                                                  - вул. Чепурна

- вул.Жайворона                                                          - вул. Шметенка

- вул.Жматченка                                                               - вул.Янки Купала

- вул.Звягельська                                                             - провул.Малишка

- пров.Звягельський                                                       - вул.Максимова

- вул.Мінська                                                                  - вул.Водопровідна

- 2-йпров.Звягельський                                                - вул.Лугова

- вул.Комарова                                                                 - вул. Кисельова

- вул.Костюка                                                                   - вул.Кучковського

- вул.Коваля                                                                     - вул.Карбишева

- вул.Ковпака                                                                    - вул.Ліпаткіна

- вул.Лисенка                                                                    - вул.Колгоспна

- пров.Колгоспний                                                            - вул.Штепіна

- 2-йпров.Штепіна                                                            - вул.Піонерська

- 3-йпров.Штепіна                                                            - вул.Південна

- пров.Південний                                                                - вул.Заводська

                                       - пров.Заводський

                                       - вул.Філосова

                                       - вул.Затишна        

Провідний практичний психолог Трояновська Ніна Володимирівна

 Провідний практичний психолог Трояновська Ніна Володимирівна

Веде напрямок служби психологічної допомоги «Телефон Довіри», відповідальна за роботу з сім’ями загиблих учасників АТО, відповідальна за роботу з ВПО, здійснює соціальну роботу з учасниками АТО, надає психологічне консультування сім’ям СЖО та усім, хто потребує допомогу.

imgimgimgimgimg

Опитування

Чи маєте Ви намір зробити щеплення (вакцинацію) від коронавірусу COVID-19?

,00%

40,00%

,00%

,00%

60,00%

,00%

Триває до 25/09/2021