Міська комісія з питань ТЕБ та НС

Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі — міська комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим органом міської ради для координації діяльності структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
 2. Міська комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної та обласної комісій з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням.
 3. Основними завданнями міської комісії на території Новоград-Волинської міської територіальної громади є:

1) координація діяльності структурних підрозділів міської ради, старостинських округів,  підприємств, установ та організацій,  пов’язаної із:

функціонуванням міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням:

заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

заходів з евакуації (у разі  потреби);

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів щодо забезпечення готовності міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної системи України;

безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

санітарного та епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничного вузла, мостів, шляхопроводів тощо;

2)Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

здійснення заходів:

щодо соціального захисту постраждалого населення  внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної  безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

 1. Міська комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів міської ради, старостинських округів щодо здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку  державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій в разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого і об’єктового  рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню  надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу.

3) у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію суб’єктів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок  виникнення надзвичайної  ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з  використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших  ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної  ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує  своєчасне подання до ДСНС зазначених  матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету міської ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації, а також  пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4)  у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про

правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування економіки та   структурних підрозділів міської ради, підприємств, організацій та установ;

5) проводить моніторинг стану виконання структурними підрозділами міської ради, підприємствами, організаціями та установами покладених на них завдань;

 1. Міська комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної  ситуації місцевого та об’єктового рівнів сили і засоби міської  ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

заслуховувати інформацію керівників (представників) підприємств, організацій та установ, розташованих на території Новоград-Волинської міської територіальної громади, з питань, що належать до її компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від підприємств, організацій та установ, розташованих на території Новоград-Волинської міської територіальної громади,  матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Новоград-Волинської міської територіальної громади (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

 1. Головою комісії є керівник органу, який її утворив.

Роботою міської комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням, – заступник міського голови, який веде засідання.

Посадовий склад міської  комісії затверджується рішенням виконавчого комітету  міської ради.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Голова міської комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

 1. Голова міської комісії має право:

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства  щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови міської комісії;

визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямком роботи у складі комісії).

 1. Робочим органом міської комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ з питань цивільного захисту міської ради.
 2. Міська комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання проводиться невідкладно.

Рішення міської комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може  викласти у  письмовій формі свою  окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

 1. Рішення міської комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами міської ради та підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Новоград-Волинської міської територіальної громади.
 2. За членами міської комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
 3. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної  ситуації покладається на  орган, який утворив  відповідну комісію.
 4. Міська  комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.         

 

Додаток 1   до рішення виконавчого   комітету від     16.12.2020     № 37                                                      

 

Посадовий  склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Міський голова  – голова комісії

Заступники міського голови – заступники голови комісії

Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУДСУ з надзвичайних  ситуацій у Житомирській області – заступник голови комісії (за згодою)

Начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради – секретар комісії

Члени комісії:

Начальник фінансового управління міської ради

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради

Начальник управління – головний архітектор міста управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради

Начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради

Начальник управління освіти і науки міської ради

Начальник відділу інформації та зв’язків з  громадськістю міської ради

Начальник юридичного відділу

Старости старостинських округів

Директор комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради “Новоград-Волинськтеплокомуненерго“

Начальник комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“

Директор комунального підприємства “Шляхрембуд“ Новоград-Волинської міської ради

Начальник комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради “Новоград-Волинська міська комунальна рятувальна станція на воді“

Генеральний директор комунального некомерційного підприємства “Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання”

Директор  комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Новоград-Волинської міської ради

Начальник  Новоград-Волинського відділу поліції Головного  управління Національної  поліції в   Житомирській  області (за згодою)

Начальник Новоград-Волинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області (за згодою)

Завідувач Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України“ (за згодою)

Начальник Новоград-Волинської дільниці мережі доступу 321/4  Житомирської філії ПАТ “ Укртелеком“ (за згодою)

Начальник Новоград-Волинського району електричних мереж   (за згодою)

Начальник Новоград-Волинського відділення ПАТ “Житомиргаз“ (за згодою)

Начальник метеостанції у м. Новоград-Волинський  (за згодою)

Заступник начальника залізничної станції “Новоград-Волинський-1“ (за згодою)

Начальник Новоград-Волинського міжрайонного управління водного господарства (за згодою)

Представник Новоград-Волинського військового гарнізону (за згодою)

Представник товариства Червоного Хреста (за згодою)

 

Додаток 2 до  рішення  виконавчого   комітету від   16.12.2020   № 37   

Чат-бот Гаряча лінія