Звіт керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олександра Долі за 2021 рік

До кола обов’язків відповідно розпорядження міського голови про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради належить:

– забезпечення організаційне, матеріально-технічне, інше діяльності апарату виконавчого комітету міської ради, роботи міської ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, підготовки засідань виконавчого комітету міської ради, матеріалів на його розгляд;

– контроль за станом виконавської та трудової дисципліни працівників виконавчих органів міської ради, за організацією доведення рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, документів органів державного управління вищого рівня до виконавців;

– координація роботи щодо формування структури виконавчих органів міської ради та функціональних обов’язків працівників виконавчих органів міської ради;

– стан діловодства, оформлення документів, ділових паперів, розгляд звернень громадян у виконавчих органах міської ради;

– внесення пропозицій з питань нагородження;

– розвиток та удосконалення форм і методів роботи виконавчого комітету міської ради, організація навчання, здійснення контролю за підвищенням кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з метою поглиблення професійних та правових знань, покращення рівня фахової та соціальної компетенції;

– планування і координація роботи виконавчих органів міської ради з питань контролю за станом виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, обласної ради, розпоряджень облдержадміністрації, законодавчих, інших нормативних актів органів державного управління вищого рівня;

– забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення, віднесені згідно з чинним законодавством до відання органів місцевого самоврядування;

– дотримання вимог законів України „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“ у виконавчих органах міської ради.

 

Координую та контролюю діяльність:

 

– Організаційного відділу міської ради;

– Відділу загальної роботи, з питань контролю та прийому громадян міської ради;

– Відділу кадрів міської ради;

– Архівного сектору;

– Юридичного відділу міської ради;

– Відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради;

– Відділу програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради;

– Служби господарського забезпечення міської ради;

– Служби охорони громадського порядку;

– Комунальної установи „Трудовий архів міста Новограда-Волинського“ Новоград-Волинської міської ради;

– старост як представників інтересів жителів сіл.

 

Очолюю та організовую роботу колегіальних органів:

 

– Адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради;

– Конкурсної комісії міської ради;

– Комісію з інвентаризації;

– Комісію з реорганізації сільських рад;

– Комісію з питань обліку руху необоротних активів.

 

Організаційна робота

 

Протягом звітного періоду відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підготовлено та проведено 15 сесій міської ради (в тому числі 7 позачергових), 17 пленарних засідань, 9 засідань погоджувальної ради та 54 засідань постійних комісій міської ради з розгляду питань, що вносились на розгляд міської ради. Міською радою прийнято 367 рішення та 19 звернень депутатів міської ради до вищого керівництва країни щодо необхідності вирішення суспільно – важливих проблем місцевого та державного значення.

Депутатам міської ради підготовлено інформаційні матеріали про вимоги антикорупційного законодавства щодо електронного декларування та з питань проведення звіту депутатів про свою роботу перед виборцями. Для сприяння  виконання депутатами своїх повноважень організаційним відділом міської ради постійно надається депутатам міської ради консультативна та методична допомога.

Забезпечено організаційну роботу та узагальнення інформації щодо виконання рішень міської ради від 27.02.2020 № 866 зі змінами від 30.04.2020 № 941 «Про затвердження коштів на потреби виборчих округів та Порядку їх включення до бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році» та від 22.04.2021 № 145 «Про затвердження коштів на потреби виборчих округів у 2021 році».

Здійснюється контроль за виконанням рішень міської ради, після опрацювання інформації про їх виконання було сформовано відповідний проект рішення міської ради, згідно якого знято з контролю 107 рішень. Сформовано контрольні справи по 27-и міських Програмах.

Забезпечено оформлення матеріалів сесії, протоколів засідань погоджувальної ради та пленарного засідання, розсилку рішень, своєчасне їх оприлюднення на офіційному сайті міської ради. Забезпечено формування щотижневих планів роботи виконавчих органів міської ради, ведеться облік та узагальнення доручень міського голови, складання графіків прийому депутатами міської ради в громадській приймальні міської ради громадян та організація їх прийому.

 

Організація роботи виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради восьмого скликання

 

Рішенням міської ради від 17.11.2020 №2 затверджений кількісний та персональний склад виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради восьмого скликання. Протягом 2021 року виконавчий комітет працював у складі 24 осіб. Стан відвідування засідань членами виконавчого комітету впродовж звітного періоду,  їх активності на засіданнях, демонстрації  життєвої та громадянської  перебували на досить високому рівні, що дало змогу оперативно вирішувати  нагальні питання забезпечення життєдіяльності громади.

Забезпечено своєчасне доведення необхідної інформації до членів виконавчого комітету шляхом надсилання повідомлень електронною поштою, що сприяє їх ефективній роботі.

Для регулювання організаційно-процедурних питань діяльності виконавчого комітету затверджена нова редакція Регламенту його роботи рішенням №187 від 14.07.2021.

Виконавчий комітет працює відповідно затверджених  щопівріччя планів роботи, сформованих на підставі пропозицій виконавчих органів міської ради.

За звітний період підготовлено і проведено 18 засідань виконавчого комітету міської ради, в тому числі 4 позачергових, в ході яких прийнято 258 рішень.

Усі засідання виконавчого комітету міської ради у звітному періоді були відкритими, проводились гласно з дотриманням принципів законності. Інформація про час, місце та порядок денний засідань оприлюднювалася на офіційному сайті міської ради.

З метою доступності та прозорості роботи влади забезпечені прямі трансляції засідань.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечено опублікування на офіційному сайті міської ради проєктів рішень виконавчого комітету.

Рішення виконавчого комітету, що не містять інформації з обмеженим доступом, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття, публікуються на офіційному сайті.

 

Документування управлінської діяльності

 

Основою діяльності будь-якої установи є робота з інформацією – її отримання, опрацювання, прийняття рішень та їх виконання. Інформація може бути бездокументною (усною) і документованою, тобто зафіксованою на будь-якому носієві інформації (паперовому, електронному).

За звітний період опрацьовано задокументованих 5917 службових документів, які надійшли на адресу Новоград-Волинської міської ради, в результаті діяльності виконавчих органів міської ради зареєстровано та надіслано 3756 листів на адресу органів влади усіх рівнів та юридичних осіб.

У виконавчих органах міської ради продовжує функціонувати Система керування виконавчою дисципліною – електронна програма реєстрації та руху документів, впроваджена у 2019 році  з метою прозорості роботи виконавчих органів міської ради, забезпечення якісної, оперативної і чіткої підготовки та виконання документів, на виконання Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Постанови КМУ «Про деякі питання документування управлінської діяльності».  У електронній системі документообігу формується єдина централізована база реєстраційних даних, за допомогою якої працівники забезпечуються інформацією про всі документи і їх місцезнаходження. Впровадження електронної програми дозволяє оптимізувати потоки документаційної інформації, зменшити кількість ручних операцій, скоротити витрати часу на пошук необхідних документів, поступово зменшити частку паперового документообігу.

Новоград-Волинська міська рада є користувачем державної телекомунікаційної системи СЕВ ОВВ, яка впроваджена у державі з метою створення єдиного інформаційного простору для роботи з документами, скорочення витрат за рахунок переходу на безпаперовий обмін документами між органами влади, виключення фактів втрат документів та пришвидшення їх розгляду.

Ще одним із кроків до відкритості і прозорості влади є виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». За звітний період до міської ради надійшло 78 інформаційних запитів, які були опрацьовані відповідно до встановленого порядку з дотриманням строків розгляду. Узагальнений звіт про кількість запитів, їх виконання щоквартально оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

У 2021 році міський голова для вирішення питань життєзабезпечення громади, врегулювання суспільних відносин видав 293 розпорядження з основної діяльності, які доведені до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті міської ради відповідно чинного законодавства.

Виконавчий комітет спрямовує свою діяльність на посилення виконавчої дисципліни і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів та посадових осіб за виконанням Законів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, службових документів. Ведеться постійний контроль за виконанням документів та робота над усуненням випадків неякісного та несвоєчасного виконання поставлених завдань.

 

Розгляд звернень громадян

 

Виконавчі органи міської ради за 10 місяців поточного року проводили роботу із зверненнями громадян у відповідності до вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень виконавчого комітету міської ради щодо розгляду звернень громадян.

Звернення громадян надходили до відділу загальної роботи, з питань контролю та прийому громадян міської ради поштою, засобами електронного звязку та під час особистих прийомів. Працівники виконавчих органів міської ради вживали заходів щодо своєчасного і повного розгляду звернень громадян. Прохання заявників вирішувалися в межах компетенції органів місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду до виконавчого комітету міської ради надійшло 1957 звернень громадян, що на 16 звернень більше в порівнянні з попереднім роком. 34 звернення надійшли укрпоштою, письмово та особисто, з використанням мережі інтернет через офіційний сайт міської ради надійшло 1923 звернення, в тому числі 14 скарг та 2 пропозиції.

Найчастіше у зверненнях порушувалися питання земельних відносин, благоустрою, житлової політики. Так, за звітний період надійшло 1345 звернень із земельних питань, що становить майже 69 % від загальної кількості звернень, 316 звернень з питань комунального господарства, що становить майже 16 % від загальної кількості  звернень, транспорт та зв’язок – 0,05%, освіта та наука – 1 %.

Також серед питань, з якими звертаються громадяни, значна частина

належить питанням соціального захисту, що становить 7% від загальної кількості звернень, охорони здоров’я – 0,7 % та інші питання – 6 %.

Протягом звітного періоду міським головою було проведено 31 особистий прийом громадян, під час яких прийнято 145 осіб, 6 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 47 осіб. Переважна кількість питань, порушених громадянами стосувалися житлово-комунального господарства, лікування, надання  матеріальної допомоги, вирішення соціальних питань, проблем зв’язку. Вагома частина звернень – з приводу земельних відносин,  будівництва,

Основними темами звернень були проблеми благоустрою міста, роботи міського пасажирського транспорту, обслуговування житла. Надходили також анонімні звернення без зазначення імені та адреси відправника.

У виконавчому комітеті міської ради створено належні умови для подання звернень громадянами. Затверджено графік особистих прийомів громадян посадовими особами виконавчого комітету міської ради та проведення телефонних «гарячих ліній». Питання звернень громадян було розглянуте на засіданні виконавчого комітету міської ради.

У засобах масової інформації систематично висвітлюється інформація про роботу із зверненнями громадян, а також надаються роз’яснення населенню з проблемних питань.

 

Кадрове забезпечення

 

Основою кадрового забезпечення є принципи демократичного добору, просування по службі за діловими якостями, постійне навчання посадових осіб місцевого самоврядування, систематичне оновлення кадрів та здійснення контролю за їх діяльністю.

За 2021 рік проведено 26 засідань комісії по організації і проведенню конкурсу при прийнятті осіб на роботу у виконавчі органи Новоград-Волинської міської ради та призначено 21 особа. Інформація про вакантні посади та вимоги до кандидатів розміщувалась на офіційному сайті Новоград-Волинської міської ради та в засобах масової інформації. В 2021 році рішенням міської ради затверджене нове Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств та установ, що належать до комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади. Відповідно до цього Положення після конкурсного відбору призначений на посаду начальника комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ Тимофіїв Олександр Васильович. Планується проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства „Новоград-Волинськжитлосервіс“.

Станом на 25.11.2021 року у структурі міської ради згідно зі штатним розписом налічується 169,75 посад, з них 148 посадових осіб, 6 службовців, 15 робітників. Порівняно з минулою каденцією, враховуючи приєднання 4 сільських рад, штатна чисельність зменшилась (на 3 посади).

Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за 2021 рік відбулось 20 навчань за програмами постійно діючого та короткотермінового семінару, у яких взяли участь та отримали сертифікати та свідоцтва про підвищення кваліфікації 50 посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду підготовлені матеріали, проведені засідання комісії та нагороджені відзнакою орденом „Звягель“ 2 особи (Руденко Микола Степанович та Сиченко Микола Вікторович), присвоєно звання „Почесний громадянин міста Новограда-Волинського“ Мельнику Віктору Кузьмичу та Мірошниченко Ларисі Петрівні, нагороджені Почесною грамотою Новоград-Волинської міської ради 137 осіб, оголошено 327 Подяк міського голови та вручено 48 цінних подарунків (настінний годинник).

 

Правове забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

 

Протягом звітного періоду проведена юридична експертиза на відповідність чинному законодавству 1467 внутрішніх документів, з яких:

  1. 367 рішень міської ради, 19 звернень депутатів міської ради;
  2. 258 рішень виконавчого комітету міської ради;
  3. 823 розпоряджень міського голови, з них: 530 з кадрових питань (в тому числі відрядження, відпустка), 293 з основної діяльності.

Також, забезпечено:

– проведення прийому громадян та надання консультацій, роз’яснень відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

– представництво міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради у судах різних юрисдикцій та інстанцій;

– юридичний супровід роботи конкурсної, адміністративної комісій, комісії з питань захисту прав дитини, тендерного комітету, різних робочих груп з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

 

Цифровізація та комп’ютерне забезпечення у 2021 році

 

У рамках Постанови Кабінету Міністрів України щодо надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за рахунок субвенційних коштів в сумі 142500 грн. підключено 7 закладів соціальної сфери трьох населених пунктів міської територіальної громади: с.Анета, с.Борисівка та с.Дідовичі. Громада має 99% покриття доступу до Інтернету.

За кошти міського бюджету проведено роботи щодо побудови захищеного каналу зв’язку для паспортного обладнання, закупленого за кошти державного бюджету.

У 2021 році в приміщенні виконавчого комітету модернізовано систему відео нагляду, побудовано локальну комп’ютерну мережу, яка забезпечує роботу системи контролю виконавчої дисципліни Новоград-Волинської міської ради.

Заключено договір між Державним підприємством “Дія” та Виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради про приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації, що надасть змогу проводити авторизацію за допомогою електронно-цифрового підпису на будь-яких е-сервісах міської ради на безоплатній основі.

У рамках Меморандуму між виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради та МБО “Східна Європа” було впроваджено чат-бот “Свої”. Е-звернення, е-відгуки та е-послуги стали доступнішими для мешканців громади. Відразу із власного смартфона можна надіслати звернення чи відгук тощо.

Тісно співпрацюємо з інтернет-провайдерами, в результаті роботи на безкоштовній основі до інтернету було підключено дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім`ю.

Забезпечується  робота каналу Новоград-Волинської міської ради на youtube для відео трансляцій, технічна підтримка проведення пленарних засідань міської ради, засідань її виконавчого комітету, конференцій, нарад і інших протокольних заходів, що проводить міська рада та її виконавчий комітет, постійний супровід та обслуговування електронних систем та програм, які функціонують  у виконавчих органах міської ради.

 

Архівна справа

 

Архівний сектор Новоград-Волинської міської ради забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться та формує документи Національного архівного фонду.
Станом на 01.01.2021 рік на постійному зберіганні архіву перебувало 14142 справ. У 2021 р. прийнято на зберігання до архівосховища 103 справи документів постійного зберігання.

Проведено огляди із забезпечення зберігання архівних документів та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях міста, перевірено 6 установ.

З метою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду проведено перевірку 12 фондів на 2208 одиниць оздоблення, розглянуто 132 запити фізичних та юридичних осіб.

Організовано впорядкування документів 7-ми установам міста, описано 1969 справ постійного зберігання та з особового складу, погоджено 7 номенклатур справ та 10 актів про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду на 14 859 справ і на 502 бокси документації виборів.

Дослідникам та працівникам інших установ надано для ознайомлення 216 справ для роботи.

З метою забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та зміцнення матеріально-технічної бази архівосховища придбано 60 картонажів  загальною вартістю 11 000 грн.

Враховуючи те, що архівосховище Новоград-Волинської міської ради заповнено на 95% – 1135 справ передано на постійне зберігання до Державного архіву Житомирської області.

Постійно дотримується принцип рівності усіх громадян та ввічливого ставлення до отримувача послуги, надаються консультації та роз’яснення громадянам щодо наявності конкретної інформації в архівному секторі міської ради та в інших установах.

Комунальною установою «Трудовий архів міста Новограда-Волинського» Новоград-Волинської міської ради прийнято:

– 465 заяв, від фізичних осіб та видано – 436 архівних довідок про стаж, заробітну плату та реорганізацію підприємств, установ, організацій та колгоспів по місту Новоград-Волинський та Новоград-Волинському району;

– 99 запитів від юридичних осіб та видано – 138 відповідей на запити, а саме архівних довідок про стаж, заробітну плату та реорганізацію підприємств, установ, організацій та колгоспів по місту Новоград-Волинський та Новоград-Волинському району;

– на зберігання документи з кадрових питань (особового складу) 15 юридичних осіб в кількості 567 справ на строк 75 років  та документи тимчасового терміну зберігання  в кількості 132 справи на строк 3-5 років.

За зберігання документів Національного архівного фонду України юридичними особами сплачено 15000 грн.

 

 

Робота адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради

 

Адміністративна комісія, як колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті міської ради, розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в ч. 1 ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За звітний період проведено 14 засідань адміністративних комісій, розглянуто 160 протоколів про адміністративні правопорушення, згідно яких стягнено штрафів на загальну суму 55 027,20 грн., з таких питань:

• незаконної стоянки;

•незаконного заняття території благоустрою міста та розміщення незаконних споруд;

• засмічення території;

•неналежного утримання фасаду будинку;

•незаконної торгівлі;

•вилив нечистот на поверхню землі;

• спалювання відходів рослинного походження;

• продаж алкоголю неповнолітнім.

Проаналізувавши складені протоколи можна відмітити, що найбільш поширеного застосування набула ст. 152 КУпАП, яка передбачає відповідальність за Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

Завданням адміністративної комісії є виховання громадян у дусі неухильного додержання законів, правил співжиття, поваги до прав, честі та гідності громадян, запобіганню вчиненню нових правопорушень.

 

Сприяння виборчому процесу

 

Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців є ведення персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для проведення виборів різних рівнів та референдумів.

У Новоград-Волинській  міській територіальній громаді функціонує на постійній основі 37 звичайних та 1 спеціальна виборчі дільниці.

Систематично ведуться картки постійних виборчих дільниць в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», в разі потреби вносяться зміни до їх меж та готуються відповідні подання до ЦВК.

Державний реєстр виборців постійно актуалізується. Достовірність даних забезпечується щомісячним поновленням бази даних Реєстру на основі відомостей, що надають організації та установи, визначені статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», а також звернень виборців, запитів в порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру та уточнення персональних даних Реєстру за результатом проведення візуального контролю.

Щомісяця відомості про виборців подають: Новоград-Волинський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області, Новоград-Волинський міськрайонний суд в Житомирській області, орган реєстрації Новоград-Волинської міської ради, відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради, військові частини А0406, А2076, А2925, А3814, також надходять в електронній формі відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб.

На запити Новоград-Волинського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області надаються відомості про персональні дані виборців, які є внутрішньо переміщеними особами.

З метою інформування виборців та всіх зацікавлених осіб на офіційному сайті громади розміщуються інформаційно-аналітичні  матеріали про виборчий процес.

Забезпечується впровадження технологічних нововведень щодо функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців», ведення комплексної системи захисту інформації Реєстру виборців.

Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради за результатами щомісячного оцінювання роботи Службою розпорядника Реєстру Центральної виборчої комісії впродовж останніх півроку займає перше місце в області.

 

Фінансово – господарська діяльність

 

Основним завданням фінансово-господарської діяльності апарату виконавчого комітету міської ради є створення належних умов праці працівників виконавчих органів міської ради шляхом зміцнення матеріально-технічної бази.

Щорічно комісією з інвентаризації перед складанням фінансової звітності проводиться інвентаризація активів та зобов’язань виконавчого комітету міської ради.

На балансі виконавчого комітету міської ради обліковуються основні засоби загальною вартістю 7338,8 тис грн., перебуває 8 адмінприщень: адмінбудівлі Наталівського, Майстрівського, Пилиповицького, Дідовицького, Великомолодьківського старостинських округів, адмінбудівля виконавчого комітету міської ради на вул.Шевченка,16, приміщення в житловому будинку Служби у справах дітей на вул.Замкова,3/6, приміщення в житловому будинку ЦНАП на вул.Соборності,13.

У 2021 році використано 313,2 тис грн на модернізацію системи відеоспостереження (49,8 тис грн), створення локальної комп’ютерної мережі в адмінприміщенні виконавчого комітету міської ради (198,0 тис. грн), оновлення комп’ютерно-організаційної бази (65,3 тис. грн), проведено поточний ремонт адмінприміщення на вул.Шевченка,16 на загальну суму 66,6 тис.грн, косметичний ремонт кабінетів в адмінприміщенні Дідовицького старостинського округу власними силами вартістю 5 тис.грн.

Закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради проводиться згідно чинного законодавства через систему. електронних закупівель «Прозоро». Протягом 2021 року відбулося 8 засідань тендерного комітету виконавчого комітету міської ради та проведено відкриті торги на закупівлю послуг зі створення локальної комп’ютерної мережі,  електроенергії  і підключення старостинських округів до широкосмугового доступу до Інтернету на суму 889,1 тис. гривень. За результатами торгів укладено договорів на суму 629,6 тис. гривень.  Уповноваженою особою було складено 84 протоколи та проведено 10 спрощених закупівель на суму 693,6 тис.грн; 230 закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом прямого укладання договорів та їх висвітлення  в системі «Прозоро» на суму 1461,5 тис.грн.

 

 

Чат-бот Гаряча лінія