Служба у справах дітей

Начальник служби у справах дітей
Нонна Олександрівна ЛОЙКО

Адреса

11700, м. Звягель, вул. Шевченка, 20

 

Контактний телефон

Графік прийому

Служба у справах дітей міської ради (далі – Служба) є структурним підрозділом міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний та підконтрольний міській раді, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Служба є юридичною особою без самостійного балансу, має свій бланк, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, штампи „МАЄ БРАТІВ (СЕСТЕР)”, „Для службового користування”.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  соціальної політики України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради та Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника служби в справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації,  Положенням.

Положення

Додаток 16

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про службу у справах дітей Звягельської міської ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Служба у справах дітей міської ради (далі – Служба) є структурним підрозділом міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний та підконтрольний міській раді, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО СЛУЖБИ

 

2.1. Служба є юридичною особою без самостійного балансу, має свій бланк, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, штампи „МАЄ БРАТІВ (СЕСТЕР)”, „Для службового користування”.

2.2.Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  соціальної політики України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради та Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника служби в справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації, цим Положенням.

2.3. Служба фінансується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

2.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці та структуру затверджує міська рада. Кошторис та штатний розпис служби затверджує міський голова.

2.5. Майно служби належить їй на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

 

3.МЕТА І ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

 

3.1. Метою діяльності служби є реалізація на території Звягельської міської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.2. Служба при виконанні покладених на неї завдань самостійно або спільно з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян здійснює заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.2.1. Координує зусилля всіх виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

3.2.2. Забезпечує формування документів, визначених законодавством, для встановлення дітям статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, статус дітей, постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів.

3.2.3. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, патронатні сім’ї, заклади, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей.

3.2.4. Веде облік дітей, що проживають в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

3.2.5. Веде державну статистику щодо дітей.

3.2.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях та дітей, що проживають в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах.

3.2.7. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.2.8. Влаштовує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє їх усиновленню.

3.2.9. Готує інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали про роботу служби у справах дітей міської ради, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

4.ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

 

4.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює наступні повноваження:

4.1.1. Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.1.2. Надає міській раді, її виконавчим органам, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадянам, у межах своїх повноважень, практичну, методичну, юридичну та консультаційну допомогу щодо вирішення питань соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

4.1.3. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, сприяє усиновленню.

4.1.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.1.5. Забезпечує, у межах своєї компетенції, контроль за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

4.1.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.1.7. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень.

4.1.8. Організовує та здійснює разом з виконавчими органами міської ради, відділом поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що спричиняють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.1.9. Розробляє та подає на розгляд міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

4.1.10. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

4.1.11. Готує акт обстеження умов проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

4.1.12. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях опікунів/піклувальників.

4.1.13. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

4.1.14. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

4.1.15. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

4.1.16. Розглядає звернення власника/керівника підприємства, установи або організації усіх форм власності, керівника навчально-виховного закладу та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника чи відрахування учня/студента молодше 18 років.

4.1.17. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

4.1.18. Забезпечує роботу єдиного електронного банку даних про дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

4.1.19. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

4.2. Служба має право:

4.2.1. Готувати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інші службові документи, що належать до її компетенції.

4.2.2. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

4.2.3. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

4.2.4. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.2.5. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.2.6. Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.2.7. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.2.8. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.2.9. Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їхніх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.2.10. Запрошувати для бесід батьків або осіб, що їх замінюють, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності і безпритульності, вчинення правопорушень, вживати заходів до усунення таких причин.

4.2.11. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб, у разі невиконання ними рішень, прийнятих комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Звягельської міської ради та колегією служби у справах дітей міської ради.

4.2.12. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, громадськими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.2.13. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

4.2.14. Проводити особистий прийом дітей, а також їхніх батьків, опікунів/піклувальників, прийомних батьків, усиновлювачів, розглядати скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

4.2.15. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.2.16. Відвідувати дітей, що проживають в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем  їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 

5.КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБИ

 

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах в інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів. Начальник служби підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5.2. Начальник служби:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

5.2.2. Забезпечує оперативне інформування керівництва міської ради з питань, віднесених до відання служби.

5.2.3. Організовує підготовку проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших службових документів з питань, які відносяться до компетенції служби.

5.2.4. Видає в межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.2.5. Розробляє посадові інструкції працівників служби, забезпечує дотримання у службі вимог діловодства, трудової та виконавської дисципліни.

5.2.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання служби та виконання соціальних програм.

5.3.У службі можуть утворюватись дорадчі та консультативні органи для виконання покладених на неї завдань.

5.4. Склад зазначених органів та положення про них затверджує виконавчий комітет міської ради за поданням начальника служби.

 

  1. СЕКТОР ОПІКИ, ПІКЛУВАННЯ ТА УСИНОВЛЕННЯ

 

6.1. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей покладається на сектор опіки, піклування та усиновлення, який утворюється у складі служби.

6.2. Сектор очолює завідувач.

6.3. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це положення та зміни до нього затверджуються Звягельською міською радою.

7.2. Ліквідація та реорганізація служби здійснюється за рішенням міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                             Оксана ГВОЗДЕНКО

Чат-бот Гаряча лінія