Управління освіти і науки

Начальник управління
Ващук Тетяна Володимирівна

ЄДРПОУ

02143229

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16

Телефон:
04141-3-54-67
04141-3-54-68

E-mail:
upravosvitnv1@ukr.net

Сайт:
http://nvmr.osv.org.ua/

facebook profile

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:15
П’ятниця з 8:00 до 16:00

 

 

 

Начальник управління – Ващук Тетяна Володимирівна
Заступник начальника управління – Гончарук Тамара Василівна

Головний спеціаліст – Балаушко Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст – Сиротюк Ірина Віталіївна

Головний спеціаліст – Жданюк Руслана Сергіївна

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

Додаток 21

                до рішення міської ради

        від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти і науки  Звягельської міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Це Положення визначає правові та економічні основи організації і діяльності управління освіти і науки Звягельської міської ради (далі – управління освіти і науки).

Повне найменування: управління освіти і науки Звягельської  міської ради.

Скорочене найменування: управління освіти і науки міської ради.

1.2. Код ЄДРПОУ: 02143229.

1.3. Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа).

1.4.Юридична адреса управління освіти і науки: вул. Шевченка,16,                                   м. Звягель, Звягельський район, Житомирська область, 11701.

1.5.Управління  освіти і науки  є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській  раді, підпорядкований  виконавчому  комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади, делегованих законом, є підконтрольним Департаменту освіти і науки Житомирської обласної  державної адміністрації.

1.6.Управління освіти і науки є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у міському відділенні Державного казначейства України в  Житомирській області, печатку із зображенням Державного Герба України та   своїм найменуванням, кутовий штамп, бланк встановленого зразка, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

1.7.Управління освіти і науки має статус уповноваженого органу, делегованого Звягельською міською радою як засновником (власником) закладів освіти міської територіальної громади.

1.8.Управління освіти і науки у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.9.Управління освіти і науки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту»,                      «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про  запобігання  корупції», актами Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями обласної ради та  розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, наказами  Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, Статутом Звягельської міської територіальної громади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови  та цим Положенням.

1.10. До складу управління освіти і науки  як структурні  підрозділи входять:  централізована бухгалтерія управління освіти і науки, група централізованого господарського обслуговування управління освіти і науки.

1.11. Діловодство в управлінні освіти і науки  ведеться державною мовою.

 

2. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ

Основними завданнями управління освіти і науки є:

2.1.Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів Звягельської  міської територіальної громади (далі – міська ТГ) щодо розвитку освіти.

    2.2. Реалізація державної політики у сфері освіти, забезпечення якості освіти та доступності дошкільної,   повної  загальної середньої, позашкільної освіти.

2.3.Формування та забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної,  загальної  середньої  та позашкільної освіти.

2.4.Забезпечення рівних умов для розвитку закладів освіти міської ТГ.

2.5.Здійснення інших повноважень у сфері освіти, передбачених законом та делегованих йому засновником.

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Управління освіти і науки відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Здійснює керівництво і координує діяльність  закладів освіти, а також установ та  організацій незалежно від їх підпорядкування  і  форм власності,                        з питань здобуття освіти дітьми  дошкільного та  шкільного віку.  Координує,                        в межах своїх повноважень,  роботу державних і комунальних  закладів фахової передвищої освіти (І і ІІ рівня акредитації),  закладу професійно-технічної освіти, розташованих на території міської ТГ.

3.2.Аналізує стан освіти  в  міській ТГ, розробляє програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм.

3.3.Сприяє розвитку мережі  закладів освіти   міської ТГ, зміцненню їх матеріальної бази, господарського обслуговування.

3.4.Планує та забезпечує розвиток мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування (за рішенням засновника).

3.5.Готує у встановленому чинним законодавством порядку рішення про закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування.

3.6.Здійснює організацію ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Забезпечує створення та постійне оновлення реєстру даних дітей шкільного віку.

3.7.Надає пропозиції щодо заснування, реорганізацію або  ліквідацію закладів освіти, в межах своїх повноважень.

3.8.Вживає заходів для забезпечення  закладами освіти міської ТГ належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й  інформаційне забезпечення.

3.9.Здійснює, в межах своїх повноважень, контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти.

3.10.Сприяє створенню у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

3.11.Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

3.12.Здійснює, в межах своїх повноважень, контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) в закладах освіти  міської ТГ  за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.13.Формує замовлення  та  забезпечує заклади освіти міської ТГ навчально-методичною літературою.

3.14.Залучає до  впровадження освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема, дитячі і  молодіжні), що  зареєстровані у  порядку, визначеному законодавством.

3.15.Спільно з  іншими виконавчими органами міської ради здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і  проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для  навчання і праці учасників освітнього процесу.

3.16.Здійснює  організаційні заходи щодо харчування дітей в закладах  дошкільної та загальної середньої освіти.

3.17.Організовує проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів та установ освіти  міської ТГ. Призначає та  звільняє керівників закладів, установ освіти відповідно до чинного законодавства.

3.18.Нагороджує працівників освіти заохочувальними відзнаками управління освіти і науки (грамотами, подяками управління освіти і науки тощо) та  вносить  до відповідних органів в установленому порядку пропозиції щодо  відзначення працівників освіти і науки державними та відомчими нагородами, запроваджує інші форми морального і  матеріального стимулювання їх праці.

3.19.Спільно з  відділом з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради, закладами охорони здоровʼя щорічно забезпечує безоплатне проведення медичного огляду,  моніторинг стану здоровʼя, лікувально-профілактичні заходи у закладах освіти   та  відповідно до чинного законодавства організовує  медичний огляд працівників  закладів освіти.

3.20.Забезпечує організацію підвезення учнів та працівників закладів освіти.

3.21.Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, дотримання нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську  діяльність.

3.22.Контролює оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного підпорядкованого  йому закладу освіти, інші видатки у сфері освіти.

3.23.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню  закладів освіти, що підпорядковані управлінню освіти і науки, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.24.Організовує і контролює роботу працівників централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування управління освіти і науки.

3.25.Координує роботу центру професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсного центру.

3.26.Забезпечує збереження документів управління освіти і науки, які віднесені до документів Національного архівного фонду України відповідно до чинного законодавства.

3.27.Забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання завдань  цивільного захисту підпорядкованих управлінню освіти і науки  закладів освіти, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.28.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції.

3.29.Забезпечує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

3.30.Здійснює, в межах своїх повноважень, координацію заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля дітей та учнівської молоді у закладах освіти  міської  ТГ.

3.31.Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що  належать до  його компетенції та у  разі потреби вживає заходів для усунення причин, що зумовили їх  появу.

3.32.Забезпечує роботу атестаційної комісії ІІ рівня щодо атестації педагогічних працівників, шкільних бібліотекарів. Забезпечує атестацію працівників централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування.

3.33.Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  (цькуванню) в закладах освіти міської ТГ.

3.34.Сприяє професійному розвитку педагогічних працівників.

3.35.Готує та в  установленому порядку подає статистичну звітність про стан і  розвиток освіти в міській  ТГ.

3.36.Реалізує інші повноваження, передбачені законом та делеговані йому засновником.

 

  1. ПРАВА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Управління освіти і науки  має право:

     4.1. Одержувати, в установленому порядку, від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від  підприємств, установ та  організацій інформацію і  матеріали,  необхідні для виконання покладених на  нього завдань.

4.2.Вносити до Міністерства освіти і науки України пропозиції з питань  удосконалення законодавства та  змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення  закладів освіти.

4.3.За дорученням міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради утворювати комісії, експертні та  робочі групи для методично-організаційного супроводу, вивчення стану окремих питань, відповідно до делегованих повноважень, виконання державних програм і проєктів, залучати (з укладанням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану  і складання прогнозів розвитку освітнього  потенціалу  міської ТГ.

4.4.Створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з  Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику.

4.5.Організовувати випуск видань інформаційного та  науково-методичного характеру.

4.6.Залучати працівників інших виконавчих органів міської ради,  підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх  керівниками) для розгляду питань, що  належать до його компетенції.

4.7.Укладати, в  установленому порядку, угоди про  співпрацю, встановлювати прямі зв’язки із  закладами  освіти і  науковими установами країни, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.8.Організовувати і проводити, в  установленому порядку, конференції, семінари, наради, тощо з питань, що  належать до його компетенції.

4.9.Управління освіти і науки  в процесі виконання покладених на  нього  завдань взаємодіє з усіма виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та  організаціями, партіями, легалізованими об’єднаннями громадян.

4.10.Управління освіти і науки, в межах своїх повноважень, з метою виконання наказів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень, наказів управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, рішень міської  ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови  видає накази, розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

4.11.Управління освіти і науки проводить у разі необхідності, спільні заходи з органами місцевого самоврядування та  видає відповідні  акти.

4.12.Рішення, накази, розпорядження управління освіти і науки, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання  закладами освіти міської  ТГ.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1.Управління освіти і науки міської ради очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється                   з посади міським головою згідно з чинним законодавством.

5.2.На посаду начальника призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

5.3.Начальник управління освіти і науки підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету, міському голові та профільному заступнику міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

5.4.Начальник управління освіти і науки:

5.4.1.Несе персональну відповідальність перед  міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою, профільним заступником міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків за  виконання покладених на управління  освіти і науки завдань,  сприяє створенню належних умов праці   в  управлінні освіти і науки.

5.4.2.Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих управлінню  освіти і науки  закладів освіти з питань, що  належать до його компетенції.

5.4.3.Особисто відповідає за  виконання покладених на управління освіти і науки завдань з реалізації  державної політики у сфері освіти і науки.

5.4.4.Затверджує, в межах своїх повноважень, положення про  структурні підрозділи управління освіти і науки   та  посадові обов’язки керівників  структурних підрозділів управління освіти і науки, керівників закладів освіти.

5.4.5.Здійснює моніторинг професійної діяльності працівників управління освіти і науки, структурних підрозділів управління освіти і науки та за його результатами приймає рішення про матеріальне і моральне стимулювання працівників.

5.4.6.Є головним розпорядником коштів.

5.4.7.Призначає на  посади та звільняє з посад працівників структурних підрозділів управління освіти і науки.

5.4.8.Призначає  та звільняє керівників закладів освіти у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.4.9.Укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, призначеним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти.

5.4.10.Розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти.

5.5.Працівники управління освіти і науки, посади яких віднесені до  посадових осіб місцевого самоврядування, призначаються на  ці посади та  звільняються  з них міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.

5.6.Для  узгодженого вирішення питань, що  належать до  компетенції управління освіти і науки, в  управлінні освіти і науки створюється колегія управління освіти і науки у складі начальника управління освіти і науки (голова колегії), заступника начальника, а також інших відповідальних працівників управління освіти і науки, керівників закладів та установ  освіти.

До складу колегії можуть входити керівники інших підприємств, установ та організацій ( за їх згодою).

Склад колегії затверджується розпорядженням міського голови за  поданням начальника управління освіти і науки.

Рішення колегії впроваджуються наказами начальника управління освіти і науки.

5.7.Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти  при управлінні освіти і науки можуть утворюватися підрозділи, громадські ради, ради керівників тощо.

 

  1. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

6.1.Управління освіти і науки утримується за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади.

6.2.Управління освіти і науки володіє і користується майном,  яке знаходиться на його балансі.

6.3.Гранична чисельність працівників управління освіти і науки затверджується міською радою.

6.4.Кошторис та штатний розпис управління освіти і науки затверджує міський голова або заступник міського голови відповідно до розпорядження про розподіл обов’язків.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.Ліквідація та реорганізація управління освіти і науки проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                                    Оксана ГВОЗДЕНКО

 

 

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Чат-бот Гаряча лінія