Юридичний відділ

Начальник
Грабовська Наталія Миколаївна

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 19

Телефон:
(04141) 3-53-65

E-mail:
yurviddil-nv@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Юридичний відділ міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Регламентом Звягельської міської ради та Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Метою відділу є правове забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основними завданнями відділу є: організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства міською радою, виконавчими органами міської ради, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представництво інтересів Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Начальник – Грабовська Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст – Грибинюк Тетяна Михайлівна

Головний спеціаліст – Кулик Олена Борисівна

 

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

Додаток 7

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ Звягельської міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Юридичний відділ міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Регламентом Звягельської міської ради та Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується міською радою.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою відділу є правове забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

2.2. Основними завданнями відділу є: організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства міською радою, виконавчими органами міської ради, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представництво інтересів Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

 

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
  2. У межах своєї компетенції відділ:

3.1. Вивчає і проводить експертизу проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, перевіряючи їх на відповідність Конституції України та чинному законодавству шляхом візування начальником Відділу, за наявності віз інших посадових осіб виконавчих органів міської ради відповідальних за їх підготовку.

У разі невідповідності проекту рішення міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови чинному законодавству надає відповідний висновок.

3.2. Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

3.3. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, договорів та інших документів правового характеру.

3.4. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, в тому числі нормативно-правових актів.

3.5. Надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради.

3.6. За зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та надає роз’яснення правового характеру, з питань, які відносяться до компетенції міської ради та її виконавчого комітету.

3.7. Здійснює юридичну експертизу проектів господарських договорів та інших правочинів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів міської ради щодо їх ґрунтовне редакційне опрацювання і, при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради, візує їх.

3.8. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних чи контролюючих органів.

3.9. Надає міському голові пропозиції щодо вжиття заходів реагування відносно виявлених у ході проведення перевірок правоохоронними та контролюючими органами фактів правопорушень.

3.10. Готує відповідні документи та матеріали для звернення до правоохоронних та контролюючих органів за фактами виявлених правопорушень для притягнення винних осіб до відповідальності.

3.11. Готує позови до суду про визнання незаконними актів органів державної влади, інших органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які порушують права міської територіальної громади, або обмежують повноваження Звягельської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

3.12. Інформує міського голову про хід розгляду судових справ та вносить за результатами їх розгляду відповідні пропозиції.

3.13. Розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у роботі виконавчих органів Звягельської міської ради за дорученням керівництва.

3.14. Бере участь у розробці концепцій, програм тощо.

3.15. Бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.16. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, звернень з питань, віднесених до повноважень відділу.

3.17. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.18. Здійснює розгляд звернень громадян.

3.19. Здійснює заходи щодо правового виховання населення Звягельської міської територіальної громади.

3.20. Надає первинну правову допомогу, яка включає такі види правових послуг:

– надання правової інформації;

– надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

– складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

3.21. Бере участь у навчанні депутатів міської ради, членів виконавчого комітету міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради.

3.22. Звертається з питань роз’яснення чинного законодавства до Міністерства юстиції України, інших компетентних органів

3.23. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку.

3.24. Здійснює висвітлення роботи відділу через засоби масової інформації.

3.25. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ
  2. Відповідно до покладених завдань відділ має право:

4.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ повноважень.

4.2. Ініціювати скликання нарад з окремих питань, що належать до компетенції відділу та утворювати робочі групи, комісії для їх вивчення.

4.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки та здійснення заходів, які проводяться відділом.

 

  1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

На посаду начальника призначається особа, яка має  повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Начальник  відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

5.2. Начальник відділу:

– здійснює керівництво відділом відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України;

– несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

– візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, договорів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчого комітету;

– забезпечує виконання доручень міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради;

– представляє інтереси Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів або визначає з цією метою працівника відділу;

– визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, та контролює їх виконання;

– розподіляє кореспонденцію між працівниками, що надійшла до відділу;

– забезпечує дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни;

– бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

– забезпечує розроблення положення про відділ, посадових інструкцій працівників Відділу, подає їх на затвердження в установленому порядку;

– здійснює інші повноваження відповідно до положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади. Структуру, чисельність відділу затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

6.2. Відділ має свій бланк, веде діловодство відповідно до нормативно-правових актів у сфері діловодства. Посадові особи відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

6.3. Покладання на відділ обов’язків, що не стосуються питань правової роботи, не допускається.

6.4. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                                                 Оксана ГВОЗДЕНКО

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Фінансова звітність

 

 

Чат-бот Гаряча лінія