Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення

Начальник
Лось Олександр Йосипович

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 32

Телефон:

(04140) 3-50-79

E-mail:
zviahel_voz@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Оцінка ефективності бюджетних програм

Комунальне некомерційне підприємство «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Звягельської міської ради

Положення

Додаток  23

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення

Звягельської міської ради

 

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає правові та економічні основи організації і діяльності відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради (далі – відділ).

Повне найменування: відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради.

1.2. Юридична адреса відділу: вулиця Шевченка, 16, м. Звягель, Звягельського району, Житомирська область, 11700.

1.3. Відділ є самостійним виконавчим органом Звягельської міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові,  заступнику міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків, підконтрольний департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації.

1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України у Житомирській області,  печатку із  зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, бланк встановленого зразка.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, зокрема, «Про місцеве самоврядування в Україні,» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Житомирської обласної ради та розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, наказами департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.6. Відділу підпорядковуються: комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання», комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне  медичне об’єднання», Підприємство Новоград-Волинська центральна міськрайонна  аптека № 217.

 

  1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Завданнями відділу є:

2.1.1. Забезпечення впровадження державної політики в сфері охорони здоров’я.

2.1.2. Координація діяльності підпорядкованих закладів охорони здоров’я пов’язаної з наданням лікувально – профілактичної допомоги населенню.

2.1.3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я.

2.1.4. Впровадження передових методів діагностики, лікування, профілактики захворювань.

2.1.5. Планування та виконання фінансових та матеріально-технічних ресурсів.

2.1.6. Організація медичного забезпечення у закладах загальної середньої освіти спільно з управлінням освіти та науки міської ради.

2.1.7. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

2.1.8. Внесення пропозицій до проекту міського бюджету з питань фінансування відділу.

2.1.9. Забезпечення відповідно до чинного законодавства розвитку усіх видів медичного обслуговування, удосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2.2. Організовує і забезпечує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, виконавчих органів влади з питань забезпечення медичного обслуговування населення Звягельської міської територіальної громади.

2.2.3. Здійснює контроль за якістю та обсягами лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню Звягельської міської територіальної громади підпорядкованими закладами охорони здоров’я.

2.2.4. Проводить аналіз показників стану здоров’я населення, розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення Звягельської міської територіальної громади, пропагування здорового способу життя.

2.2.5. Організовує роботу з охорони  материнства і дитинства, забезпечує проведення оздоровчих заходів серед дітей та підлітків, контролює стан здоров’я дітей.

2.2.6. Організовує роботу з метою підбору, розстановки  керівних кадрів.

2.2.7. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди з юридичними та фізичними особами.

2.2.8. Розробляє і подає міській раді, виконавчому комітету міської ради проекти програм фінансової підтримки та  розвитку установ охорони здоров’я, їх фінансового забезпечення, повідомляє про стан охорони здоров’я у Звягельській міській територіальній громаді.

2.2.9. Планує витрати на охорону здоров’я, проводить облік і складає звіти про виконання бюджетних асигнувань, здійснює контроль за витратами бюджетних коштів.

2.2.10. Розробляє і подає на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради пропозиції з питань будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів охорони здоров’я, формування сучасної матеріальної бази та відкриття нових установ.

2.2.11. Забезпечує проведення заходів для запобігання поширення інфекційних захворювань, а також з метою їх ліквідації, в разі загрози виникнення, поширення епідемічних інфекційних захворювань, вносить пропозиції щодо запровадження у встановленому порядку на території Звягельської міської територіальної громади особливих умов і режиму праці, навчання, пересування і перевезень, спрямованих на запобігання та ліквідацію цих захворювань.

2.2.12. Координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медичної допомоги населенню Звягельської міської територіальної громади під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2.13. Бере участь у вирішенні питань опіки та піклування над неповнолітніми та особами, визнаними судом недієздатними або обмежено дієздатними.

2.2.14. Сприяє переходові закладів охорони здоров’я на госпрозрахунок, на договірні форми взаємовідносин з громадянами, підприємствами і організаціями, в тому числі з питань надання послуг на платній основі.

2.2.15. Вносить пропозиції щодо критеріїв матеріального стимулювання високоякісної праці медичних працівників.

2.2.16. Контролює роботу з питань забезпечення техніки безпеки, пожежної безпеки в установах охорони здоров’я.

2.2.17. Забезпечує розгляд звернень громадян з  питань, що  належать до його  компетенції, та у разі потреби, вживає заходів для усунення причин, що  зумовили  їх  появу.

2.2.18. Затверджує річні плани роботи закладів охорони здоров’я.

2.2.19. Виконує інші завдання, передбачені чинним законодавством.

 

  1. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

3.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. За дорученням міського голови утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних програм і проектів, залучати спеціалістів до роботи у цих комісіях (групах).

3.3. Залучати працівників інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.4. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з лікувальними закладами, науковими установами країни, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.5. Організувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради, тощо з питань, що належать до його компетенції.

3.6. У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з усіма виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, партіями, легалізованими об’єднаннями громадян.

3.7. Проводити у разі необхідності спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видавати відповідні акти.

3.8. У межах своїх повноважень з метою виконання наказів Міністерства охорони здоров’я, розпоряджень, наказів департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови видавати накази, організовувати і контролювати їх виконання.

 

  1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

4.2. На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

4.3. Начальник відділу підпорядкований, підконтрольний  та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету, міському голові та профільному заступнику міського голови згідно функціональному розподілу обов´язків.

4.4. Начальник відділу:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради, відділу.

4.3.3. Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

4.4.4. Розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на реалізацію заходів з питань охорони здоров’я  та несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

4.4.5. Забезпечує оперативне інформування виконавчого комітету міської ради, міського голову, профільного заступника міського голови згідно функціонального розподілу обов´язків з питань діяльності підпорядкованих установ охорони здоров’я.

4.4.6. Видає в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими до виконання, організовує  і контролює їх виконання.

4.4.7. Забезпечує дотримання  у відділі  інструкції з питань діловодства, трудової і виконавської дисципліни.

4.4.8. Складає посадові інструкції працівників відділу, які затверджуються заступником міського голови відповідно до функціонального розподілу  обов’язків. Затверджує посадові інструкції керівників закладів охорони здоров’я.

4.4.9. Начальник відділу може виконувати також інші обов’язки, покладені на нього міським головою, профільним заступником міського голови згідно функціонального розподілу обов´язків.

4.4.10. Веде особистий прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, надає консультації.

 

  1. ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ

5.1. Відділ  утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2. Структуру, чисельність та фонд оплати праці працівників відділу затверджує міська рада.

5.3. Кошторис та штатний розпис відділу затверджує профільний заступник міського голови згідно функціонального розподілу обов´язків.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Реєстрація та ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Оксана ГВОЗДЕНКО

Річні звіти

 

 

Чат-бот Гаряча лінія